30. SPECIALNA RAZSTAVA NEMŠKIH BOKSERJEV

30. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2024

30. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2024

30th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2024

SOBOTA/ SAMSTAG/ SATURDAY
15. 6. 2024

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Uwe Werner (D)

PRIJAVNICA / ENTRY FORM

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO / EXTENDED entry deadline
10. 6. 2024 23:59


CENIK / PRICES

do / until
24.5.2024
do / until
15.6.2024
prvi pes / first dog
40 €
45 €
vsak naslednji pes /
every additional dog
35 €
40 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
30 €
35 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
30 €
35 €
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
20 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).

Beli bokserji se ocenijo in razvrstijo. Ne kandidirajo za naslove.
Weiße Boxer werden bewertetund eingestuft, die konkurrieren aber nicht um den Titeln.
White boxers are evaluated and ranked. They do not compete for titles.

 • Prijavnici obvezno priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
 • Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred.
 • Kataloška številka bo poslana po mailu;
 • Katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
 • Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com.
 • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za 2€;
 • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.).
  OB ODJAVI SE POVRNE ZNESEK PRIVANINI ZMANJŠAN ZA 2 €.;

 • A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed.
 • The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com.
 • catalog number will be sent by e-mail;
 • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
 • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee (-2€), will be refunded;
 • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.); In case of entry cancellation, registration fee (-2€) will be refunded;

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
klnbslovenije@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
klnbslovenije@gmail.com


PROGRAM / PROGRAMME

8.30 – 9.30
DOVOD PSOV / ENTRANCE OF DOGS
9.45 – 10.00
OTVORITEV / OPENING
10.00–12.00
12.00–13.00
OCENJEVANJE PSOV / JUDGING
KOSILO / LAUNCH BREAK
13.00–14.00
DEFILE PRVAKOV IN PODELITEV NAGRAD / BEST IN SHOW

POMEMBNA OBVESTILA

Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na
razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med
razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je
odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj
ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo
razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si
pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je
bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v
času razstave, po predhodnem plačilu kotizacije v višini 100€. V primeru, da je pritožba
utemeljena, se razstavljavcu kotizacija povrne v celotnem znesku. Pritožbo lahko podajo
samo razstavljavci, ki so navedeni v katalogu.


SKLEPI MEDNARODNE KINOLOŠKE ZVEZE (FCI) iN KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE (KZS)

 1. Prepovedana je uporaba vseh kemičnih sredstev pri urejevanju psov.
 2. Na razstavah je prepovedan »double handling«, postavljanje psa na psa v krogu.
 3. Vsaka agresija se takoj kaznuje z diskvalifikacijo psa.
 4. Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov vseh pasem, skotenih po
  1.1.2015, razen za pse s kupiranimi repi ob predložitvi veterinarskega potrdila.
  Razstavljalec je dolžan veterinarsko potrdilo predložiti ob prijavi na razstavo in
  sodniku fizično v razstavnem krogu.
 5. Za prijavo na razstavo se upošteva sklep 5.2-69/2022, ki omogoča prijavo psov, ki so
  že Slovenski prvaki v lepoti prijavo tudi v druge razrede. Sklep velja od 1.7.2022 dalje.

VETERINARSKA DOLOČILA

Psi morajo biti veljavno cepljeni proti steklini z inaktivirano ali rekombinantno vakcino.
Veljavnost zaščite proti steklini nastopi najmanj 21 dni po primarnem cepljenju in se
nadaljuje, glede na nacionalno shemo cepljenja, kot je navedel pooblaščeni veterinar v
izhodiščni državi v potnem listu za psa.

FCI OBVESTILO – V DOBROBIT PSOV

Razstavljalci so odgovorni za dobrobit psov in njihovo zdravje na razstavi. Prepovedano je
pse izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit, kot npr.
puščanje psa v avtomobilu v vročem ali premrzlem vremenu oziroma kruto ravnanje psov. Če
razstavljalec krši ta pravila, se ga izključi iz te in vseh prihodnjih razstav

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za
namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

POMEMBNA OPOZORILA

Razstavljavci so odgovorni za dobrobit psov na FCI državnih razstavah. Prepovedano je pse
izpostavljati situacijam, ki so lahko nevarne za njihovo zdravje in dobrobit kot npr. puščanje
psa v avtomobilu v prevročem ali premrzlem vremenu in/oziroma kruto ravnanje s psi.
Kršitev tega pravila pomeni izključitev razstavljavca iz te in prihodnjih razstav. Na razstavi
morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Razstavljavci so odgovorni
za morebitno škodo, ki bi jo povzročili njihovi psi na stvareh ali tretjim osebam. Organizator
ne prevzema nobene odgovornosti. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času
razstave.

PRITOŽBE

Razstavljalci se lahko pritožijo samo v času razstave, v pisni obliki. Dovoljena je pritožba
glede organizacije ter napake v postopku ocenjevanja, odločitev sodnika glede ocene,
kandidatur in uvrstitve je dokončna. Pritožba je sprejemljiva le v pisni obliki, ob vložitvi
pritožbe in ob plačilu kavcije v znesku 100 EUR. Če je pritožba rešena v prid pritožnika, se mu
kavcijo vrne.


IMPORTANT NOTICE

Only the dogs with the FCI recognized pedigree may be shown. The original pedigree is to be
available at the show. Sick dogs cannot take part in the show. Exhibitors are responsible for
any damage caused by their dogs. The organizer refuses all responsibility. All dogs should be
kept on a leash at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages
caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her
dog(s) by the catalog numbers in the ring in due time. By signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Slovenian Kennel Club Bylaws on Exhibiting. The
organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled
regardless of whether the registered dog is shown or not. Exhibitors’ complaints will be dealt
with at the show only after paid deposit of 100€. If the complaint is justified, the deposit will
be refunded in full amount. A complaint can only be given by the exhibitor, who is registered
for the show.

DECISION OF THE FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) AND

THE CYNOLOGICAL ASSOCIATION SLOVENIA (CAS)

 1. Use of chemical substances in dog grooming is prohibited.
 2. Double handling and placing dog against dog is prohibited.
 3. Any aggression is immediately penalized by the disqualification of the dog.
 4. Cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 cannot be shown. Exceptions are
  docked dogs for medical reasons with
  veterinarian certificate enclosed with the entry form and presented to the judge at
  the show.
 5. Regarding Article 5.2-69/2022 UO KZS, dogs who obtain Slovenian Beauty
  Championship title can enter in any class. It is not obligatory for them to enter into
  Champion class. Valid from 1.7.2022

VETERINARY CONDITIONS

All dogs must be validly vaccinated against rabies with an inactivated or recombinant
vaccine. The validity of the vaccine and protection against rabies begins at least 21 days after
the primary vaccination and continues, according to the national vaccination schedule, as
indicated by the veterinarian of the country of origin in the dog’s passport.
FCI ANNOUNCEMENT – DOG WELFARE AT THE DOG SHOWS

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the dog show. It is forbidden to
expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare, such as for
example leaving in the cacr in excessivevly hot or cold weather and/or treating in a cruel
manner. Violation of this ruling will result in exclusion from the ongoing and further dog
shows.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE

The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data
for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo
material.

COMPLAINTS

Exhibitors can complain only at the show. The complaints must be in a written form, and can
be made only about the organisation of the show and about procedure followed to give the
qualifications. The deposit of 100 EUR must be paid as surety. In case of the positive
complaint, the money is returned to the complainer.
IMPORTANT NOTICES

The exhibitors are responsible for the welfare of the dogs at the FCI national dog show. It is
forbidden to expose a dog to a situation that can be dangerous for its health and welfare,
such as for example leaving it in the car in excessively hot or cold weather and/or treating it
in a cruel manner. Violation of this ruling will result in exclusion fro

Spomladansko TO in VP za NB, 14. 4. 2024

Vabimo vas na spomladansko telesno ocenjevanje in vzrejni pregled, ki bo v nedeljo, 14. 4. 2024, ob 10.30 v Ljubljani.  

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico (vzrejni list)

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf

in vse potrebne priloge pošljete na email: andrea.cucnik@gmail.com  najkasneje do 10. 4. 2024.

Na vzrejnem listu, prosim, izpolnite podatke o vašem psu/psici in vaše osebne podatke.
Izpolnjenemu obrazcu priložite:
– fotokopijo rodovnika,
– fotokopijo članske izkaznice društva/kluba, ki je član KZS,
– fotokopije zdravstvene dokumentacije (pregled kolkov, spondiloze in srca),

– fotokopije potrdil o opravljenih izpitih (če jih imate).

Telesno ocenjevanje se bo začelo ob 10.30 in nadaljevalo z vzrejnim pregledom.

Kako do vadbišča?

Telesno ocenjevanje in vzrejni pregled bo v Ljubljani, poligon K NOGI DOGI, Ulica Jožeta Jame.

https://www.google.com/maps/place/Knogidogi/@46.0913713,14.4806601,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x477acd0b81e41b33:0xd7293370af93717d!8m2!3d46.0913713!4d14.4806601!16s%2Fg%2F11fnh6lpfj?entry=ttu

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Vse potrebne informacije so vam na voljo po mailu andrea.cucnik@gmail.com ali na telefonu: 070 250 779.

Vzrejna komisija za nemške bokserje

32. REDNA SKUPŠČINA KLNB SLOVENIJE

V A B I L O

na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem

32. REDNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE
ki bo v soboto, 06. 04. 2024, ob 17. uri
v gostišču Portal, Zaloška cesta 110, 1000 Ljubljana

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika
 4. Potrditev poslovnika o delu skupščine
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročila organov KLNB Slovenije:
  – Upravnega odbora
  – Strokovne komisije za vzrejo
  – Finančnice
  – Nadzornega odbora
  – Disciplinske komisije
  – OS Ljubljana
 7. Razprava o poročilih
 8. Plan dela:
  – KLNB Slovenije
  – OS Ljubljana
 9. Razprava o planu dela
 10. Razno

Lepo pozdravljeni,

Vabljeni:
člani KLNB Slovenije
Maribor, 01.03.2024


Priloge:

Redna skupščina OS Ljubljana 2024

VABILO
Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV  SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v soboto, 16. 3. 2024, s pričetkom ob 17.00 v
Gostilnici in Pizzeriji Kocka, Finžgarjeva ulica 18, 1215 Medvode 

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva
  člana verifikacijske komisije, zapisnikarja 
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2023.
 7. Razprava na poročilo
 8. Plan dela za leto 2024 OS LJUBLJANA
 9. Razno

                                                                                           Predsednik  OS LJUBLJANA
                                                                                              Sandro Klemenc

Priloge:

Datumi klubskih prireditev za leto 2024

27. 1. 2024
PONOVOLETNO SREČANJE KLNB SLOVENIJE
Škocjan na Dolenjskem
16. 3. 2024
REDNA SKUPŠČINA OS Ljubljana
Medvode
6. 4. 2024
32. REDNA SKUPŠČINA KLNBSLOVENIJE
Ljubljana
13. 4. 2024
SPOMLADANSKI VP IN TO
Lokacija bo znana naknadno
20. 4. 2024
CACIB MARIBOR 2024
KD Maribor
15. 6. 2024
30. SPECIALNA RAZSTAVA NB s podelitvijo CAC
KD Maribor
25. 8. 2024
15. KLUBSKA RAZSTAVA NB s podelitvijo CAC
Železniki, OS Ljubljana
12. 10. 2024
JESENSKI VP IN TO
Lokacija bo znana naknadno