28. SPECIALNA RAZSTAVA – CAC SLO

28. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2022

28. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2022

28th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2022

NEDELJA/ SONTAG/ SUNDAY
5. 6. 2022

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
Fabrizio Censi (I)

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO / entry deadline
31. 5. 2022 23:59

SPLETNA PRIJAVNICA /
ONLINE ENTRY FORM (KLIK)


CENIK / PRICES

do / until
24.5.2022
do / until
31.5.2022
prvi pes / first dog40 €45 €
vsak naslednji pes /
every additional dog
35 €40 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
30 €35 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
30 €35 €
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
20 €25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).
PRIJAVA BREZ PRILOŽENEGA POTRDILA O PLAČILU NE BO SPREJETA!
ANMELDUNG OHNE BEIGELEGTEN ZAHLUNGSBELEG WIRD NICHT AKZEPTIERT!
THE ENTRY FORM WITHOUT THE ENCLOSED PAYMENT RECEIPT WILL NOT BE ACCEPTED!

 • kataloška številka bo poslana po mailu;
 • katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
 • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za stroške bančne provizije;
 • v primeru, da RS zapre mejo/uvede karanteno za določeno državo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za stroške bančne provizije;
 • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.);

 • catalog number will be sent by e-mail;
 • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
 • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee, reduced by the costs of the bank commission, will be refunded;
 • in case that the Republic of Slovenia closes the border / introduces quarantine for a certain country, the amount of the registration fee, reduced by the costs of the bank fee, will be refunded;
 • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.);

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
klnbslovenije@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
klnbslovenije@gmail.com
finance@klnb-klub.si


PROGRAM / PROGRAMME
8.00 – 9.00 dovod psov / Entrance of dogs
9.15 – 13.00 ocenjevanje psov / Judging
13.30 – 15.00 defile prvakov / Best in Show

POMEMBNA OPOZORILA!
Prepovedano je razstavljanje psov s kupiranimi uhlji in repi, skoteni po
1.1.2015. Izjeme določa slovenska zakonodaja o zaščiti živali.
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred. Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com
OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi. Organizator bo priložene dokumente uporabljal izključno za namen prireditve, kot dokazila o opravljenih izpitih in osvojenih šampionatih ter jih javno ne bo objavljal.
VETERINARSKA DOLOČILA! Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

IMPORTANT NOTICE!
Showing of cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 is prohibited. Exceptions are specified by Slovenian animal protection legislation. Only dogs with FCI recognised pedigree may be shown. Exhibitors must have an original pedigree available at the show. Sick dogs cannot take part at the show. All dogs should be kept on leash all the time and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the entry form, exhibitors accept the rules of the Cynological association of Slovenia. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt at the show only. The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com
PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE! The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material. The organizer will use the attached documents exclusively for the purpose of the event, as proof of the exams passed and beauty title won, and will not publish them.
VETERINARY REGULATIONS! Exhibitors must present a valid veterinary certificate for vaccination against rabies.

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE in VZREJNI PREGLED za NEMŠKE BOKSERJE

SPOMLADANSKO TELESNO OCENJEVANJE
in
VZREJNI PREGLED
za nemške bokserje

ki bo v soboto, 26. marca 2022
(kraj bo znan teden dni pred prireditvio)


PRIJAVA NA TELESNO OCENJEVANJE IN VZREJNI PREGLED:

 • čitljivo izpolnjen vzrejni list, http://www.kinoloska-zveza.si/files/dokumenti/vzrejni-list.doc )
  in priložiti:
 • obojestransko kopijo rodovnika
 • izvida spondiloze, kolkov in srca,
 • potrdila o opravljenem izpitu B-BH,
 • članske izkaznice z nalepko za tekoče leto.

  V kolikor se prijavljate samo na telesno ocenjevanje prosimo da to označite.

  Pristop na telesno oceno in vzrejni pregled je možen s predhodno prijavo in ob predložitvi
  popolne dokumentacije.


  PO SKLEPU KSV NI VEČ PODALJŠANJ.
  Sklep 2.1.1-30/2020: UO KZS potrdi da sklep št. 135/10-2020 stopi v veljavo 01.01.2021 –
  SKLEP ŠT. 135/10-2020: (vezano na 13. člen PSD) Vzrejno dovoljenje je trajno in sicer velja
  psici do dopolnjenega 8. leta, psu pa dokler je sposoben pariti.

  NA PRIREDITEV S PRINESITE:
 • vse originalne dokumente, ki ste jih poslali s prijavo,
 • knjižico o cepljenju,
 • člansko izkaznico z nalepko za tekoče leto.

URNIK *
10.00 – telesno ocenjevanje
12.00 – vzrejni pregled

Plačilo stroškov se poravna po izdanem računu na TRR Kluba skladno s cenikom KZS.

Prijavo pošljite na naslov: andrea.cucnik@gmail.com ali po pošti Andreja Čučnik, Miklavčeva
20, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 23.3.2022.

VZREJNA KOMISIJA ZA NEMŠKE BOKSERJE

Redna letna skupščina OS Maribor KLNB

V A B I L O

Spoštovane članice in člani Kluba ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije!
Vabimo vas na volilno Skupščino Območne skupine Maribor, KLNB Slovenije, v soboto 12. marca 2022,
spričetkom ob 17.00 uri v prostorih KD Maribor, Danjkova ulica 4, v Mariboru.
Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika OS Maribor KLNB SLO.
 2. Izvolitev: delovnega predsedstva (predsednika in dva člana)

zapisnikarja
dva overitelja zapisnika

 1. Ugotavljanje sklepčnosti .
 2. Potrditev poslovnika skupščine.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Pregled poročila dela OS Maribor v letu 2021.
 5. Poročilo NO.
 6. Razrešitev starega Upravnega odbora OS Maribor.
 7. Izvolitev novega Upravnega odbora OS Maribor:

predsednika
prvega namestnika predsednika
drugega namestnika predsednika
tajnika
člana odbora

 1. Razrešitev starega Nadzornega odbora OS Maribor.
 2. Izvolitev novega Nadzornega odbora OS Maribor (tri člane).
 3. Predlogi kandidatov za prihajajoče volitve v organe KLNB Slovenije.
 4. Plan dela OS Maribor za leto 2022.
 5. Razno.
  Ker se bližajo volitve v organe KLNB Slovenije, ki bodo 2. aprila 2022 in bo naše odločanje izrednega pomena
  za prihodnost kluba, vas vljudno naprošam, da se udeležite skupščine OS Maribor.
  Lep pozdrav !

KUB LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
Predsednik OS Maribor
Mitja HERIC

30. redna letna skupščina KLNB Slovenije

VABILO 

Na podlagi 24. člena Statuta KLNB Slovenije sklicujem 
30. REDNO VOLILNO SKUPŠČINO KLNB SLOVENIJE 
ki bo v soboto, 02. 04. 2022, ob 17. uri
v prostorih Gostišču Trojane, Trojane 11, 1222 Trojane 

Predlagan dnevni red: 

1. Otvoritev in nagovor predsednice KLNB Slovenije 

2. Ugotovitev sklepčnosti s strani volilne komisije 

3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik in 2 člana), zapisnikarja, 2 overitelja zapisnika 

4. Potrditev poslovnika o delu skupščine 

5. Potrditev dnevnega reda 

6. Poročila organov KLNB Slovenije: 
– Upravnega odbora
– Strokovne komisije za vzrejo
– Finančnice
– Nadzornega odbora
– Disciplinske komisije 
– OS Ljubljana in 
– OS Maribor 

7. Razprava o poročilih 

8. Razrešitev dosedanjega predsedstva in vseh komisij 

9. Predstavitev kandidatov za mandatarja 

10. Volitve 

11. Poročilo volilne komisije 

12. Potrditev izvoljenih 

13. Predlog predsedstva s strani novega mandatarja (skupaj 9 članov)

14. Potrditev članov upravnega odbora 

15. Predsednik Strokovne komisije predlaga nove člane (skupaj 7 članov)

16. Potrditev članov Strokovne komisije 

17. Plan dela: 

 • KLNB Slovenije 
 • OS Ljubljana 
 • OS Maribor 

18. Razprava o planu dela 

19. Izbira in potrditev predstavnika za Wubox 

20. Razno 

Lepo pozdravljeni,
Predsednica KLNB Slovenije 
Suzana Turk turk s. 

Vabljeni: člani KLNB Slovenije 

Priloge:
– Vabilo
– Poslovnik 30. redne letne skupščine KLNB Slovenije 2022

Redna skupščina Območne skupine Ljubljana KLNB Slovenije

Železniki, 3. 2. 2022

VABILO


Vabim vas na redno skupščino KLUBA LJUBITELJEV NEMŠKIH BOKSERJEV SLOVENIJE
OBMOČNE SKUPINE LJUBLJANA, ki bo v petek 18.3.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v dvorani
Kulturnega doma v Železnikih, Trnje 39, 4228 Železniki.

Skupščina se bo izvedla ob spoštovanju vseh ukrepov NIJZ v zvezi s covid 19, nošenje
mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja. Skupščine se lahko udeležijo le zdravi člani
(pogoj PCT), ki svojo udeležbo predhodno potrdijo do 17.3.2022 na mail
osljubljanaklnb@gmail.com.

Dnevni red:

 1. Pozdravni govor predsednika
 2. Sprejem poslovnika
 3. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednika in dva člana), dva overitelja, dva člana
  verifikacijske komisije, zapisnikarja
 4. Ugotavljanje sklepčnosti
 5. Potrditev dnevnega reda
 6. Poročilo predsednika OS Ljubljana za leto 2018.
 7. Razprava na poročilo
 8. Volitve: razrešitev starih organov KLNB OS LJ in izvolitev novih organov KLNB OS LJ
  (predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik, nadzorni organ).
 9. Plan dela za leto 2022 OS LJUBLJANA
 10. Razno

Predsednik OS LJUBLJANA
Samo Potočnik

Priloge:
– Poslovnik OS Ljubljana 2022 (.docx)