Razstave

27. SPECIALNA RAZSTAVA
CAC SLO ─ Z IZBOROM LETNEGA IN KLUBSKEGA PRVAKA 2020

27. Sonderausstellung ─ CAC SLO
Jahres und Klubsieger 2020

27th Special dog show ─ CAC SLO
Annual and Club Championship 2020

SOBOTA / SAMSTAG / SATURDAY
10. 10. 2020

Kraj / ORT / PLACE
KINOLOŠKO DRUŠTVO MARIBOR
Dajnkova ul. 4, 2000 Maribor, SLOVENIJA
(GPS: 46.541713 N 15.653061 E)

SODNIK / RICHTER / JUDGE
dr. Mojca STUBELJ ARS (SI)

PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO / extended entry deadline
6. 10. 2020 23:59

SPLETNA PRIJAVNICA /
ONLINE ENTRY FORM (KLIK)


CENIK / PRICES

do / until
20.9.2020
do / until
4.10.2020
od / after
4.10.2020
prvi pes / first dog
30 €
40 €
45 €
vsak naslednji pes (brez kataloga) /
every additional dog (without catalogue)
25 €
35 €
40 €
razred mladičev, najmlajših /
Baby and Puppy class
20 €
30 €
35 €
veterani (nad 8 let) /
Veteran (from 8y)
gratis
gratis
gratis
par, vzrejna skupina /
Brace, Breeding group
15 €
25 €
25 €
cena oglasa za celo stran (v katalogu) /
Advertisement price per page (in catalogue)
50 €
cena oglasa za pol strani (v katalogu) /
Advertisement price per half page (in catalogue)
30 €

Člani KLNB Slovenije imajo 5 € popusta pri plačilu prijavnine (- 5 € po zgornji tabeli).
PRIJAVA BREZ PRILOŽENEGA POTRDILA O PLAČILU NE BO SPREJETA!
ANMELDUNG OHNE BEIGELEGTEN ZAHLUNGSBELEG WIRD NICHT AKZEPTIERT!
THE ENTRY FORM WITHOUT THE ENCLOSED PAYMENT RECEIPT WILL NOT BE ACCEPTED!

  • kataloška številka bo poslana po mailu;
  • katalog bo online, objavljen bo na dan razstave ob 8:00 uri;
  • v primeru, da KLNB odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za stroške bančne provizije;
  • v primeru, da RS zapre mejo/uvede karanteno za določeno državo, se povrne znesek prijavnine, zmanjšan za stroške bančne provizije;
  • povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KLNB ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo, itd.);

  • catalog number will be sent by e-mail;
  • the catalog will be online, published on the day of the show at 8:00;
  • in case that KLNB cancels the show, the amount of the registration fee, reduced by the costs of the bank commission, will be refunded;
  • in case that the Republic of Slovenia closes the border / introduces quarantine for a certain country, the amount of the registration fee, reduced by the costs of the bank fee, will be refunded;
  • Reimbursement of the registration fee in case of cancellation by the exhibitor is possible only with the confirmation of KLNB upon submission of appropriate evidence (veterinary certificate, medical certificate, etc.);

Plačilo / Payment:
Nova KBM, BIC / SWIFT: KBMASI2X, IBAN SI56 0417 3000 0548 244
KLNB Slovenije, Počehova 82, 2211 Pesnica pri Mariboru

Vabimo vas, da v našem katalogu oglašujete vašega psa ali psarno. Oglas bo objavljen po predhodnem plačilu. Oglas pošljite na e-mail:
klnbslovenije@gmail.com

You are welcome to advertise your dog or your kennel in our catalogue. Your advertisement will be published according to prior payment. Send it via email address:
e-mail: klnbslovenije@gmail.com

INFORMACIJE / INFORMATION
www.klnb-klub.si
klnbslovenije@gmail.com
finance@klnb-klub.si

COVID-19 pravila / COVID-19 rules

Opozarjamo vse udeležence, da se držijo preventivnih ukrepov in navodil za preprečevanje okužbe s COVID-19 infekcijo:
– umivanje in razkuževanje rok,
– pravilna higiena kašlja,
– minimalna medsebojna razdalja 2m in
– obvezna uporaba zaščitnih mask na celotnem razstavnem prostoru.


Naprošamo vse udeležence, da se razstave ne udeležite, če imate kakršnekoli znake akutne okužbe dihal (npr. zamašen nos, izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah, …) ali ste bili v stiku z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19.

Obiskovalci zaradi zagotavljanja varnosti niso dovoljeni!

Da bomo lahko zagotovili izvajanje vseh potrebnih ukrepov in navodil, bodo za to na razstavnem prostoru tudi reditelji. Prosimo upoštevajte njihova priporočila, saj bomo le tako uspešno izvedli razstavo, ki je v teh časih ni ravno lahko organizirati. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Seznam držav za prehajanje meje brez omejitev:
https://nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev


We warn all participants to follow the preventive measures and instructions to prevent infection with COVID-19 infection:
– hand washing and disinfection,
– proper cough hygiene,
– minimum mutual distance of 2m, and
– mandatory use of protective masks throughout the exhibition space.

All participants are asked not to attend the show if you have any signs of an acute respiratory infection (eg stuffy nose, runny nose, sneezing, coughing, sore throat, fever, muscle aches, …) or have been in contact with a person with confirmed COVID-19 disease.

Visitors are not allowed for security reasons!

In order to ensure the implementation of all necessary measures and instructions, the directors will also be present at the exhibition space. Please follow their recommendations, as this is the only way we will successfully carry out the exhibition, which is not easy to organize in these times. Thank you for your understanding and cooperation.

The list of countries for crossing the national borders without restrictionshttps://nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions

PROGRAM / PROGRAMME
8.00 – 9.00 dovod psov / Entrance of dogs
9.15 – 13.00 ocenjevanje psov / Judging
13.30 – 15.00 defile prvakov / Best in Show

POMEMBNA OPOZORILA!
Prepovedano je razstavljanje psov s kupiranimi uhlji in repi, skoteni po
1.1.2015. Izjeme določa slovenska zakonodaja o zaščiti živali.
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to ali je bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji priložite: fotokopijo rodovnika, potrdilo o plačilu, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavite v delovni razred, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavite v razred prvakov.
Organizator lahko prerazporedi psa v pravilni razred. Najkasneje v 5-ih dneh pred razstavo boste prejeli potrdilo o prijavi. Če potrdila ne prejmete, pošljite e-pošto na naslov: klnbslovenije@gmail.com
OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV! Razstavljavec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi. Organizator bo priložene dokumente uporabljal izključno za namen prireditve, kot dokazila o opravljenih izpitih in osvojenih šampionatih ter jih javno ne bo objavljal.
VETERINARSKA DOLOČILA! Razstavljavci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

IMPORTANT NOTICE!
Showing of cropped or docked dogs, born after 1.1.2015 is prohibited. Exceptions are specified by Slovenian animal protection legislation. Only dogs with FCI recognised pedigree may be shown. Exhibitors must have an original pedigree available at the show. Sick dogs cannot take part at the show. All dogs should be kept on leash all the time and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by his/her dog(s) at the show. The exhibitor is liable for the presentation of his/her dog(s) by the catalogue numbers in the ring in due time. By signing the entry form, exhibitors accept the rules of the Cynological association of Slovenia. The organizer reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown or not. Exhibitor’s complaints will be dealt at the show only. The entry form must be filled in correctly and legible. A photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy of champion certificate for champion class and a photocopy of working certificate for working class or champion class must be enclosed. The exhibitors will receive the confirmation of registration at least 5 days before the show. In case you do not receive the confirmation, please contact us by e-mail: klnbslovenije@gmail.com
PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE! The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material. The organizer will use the attached documents exclusively for the purpose of the event, as proof of the exams passed and beauty title won, and will not publish them.
VETERINARY REGULATIONS! Exhibitors must present a valid veterinary certificate for vaccination against rabies.